Verband

 D´Frënn vun den Islandpaërd Lëtzebuerg A.S.B.L. sinn am Joer 1990 gegréngt ginn. Den Veräin ass Member an FEIF & FLSE.  Seid 2021 dréit dësen Veräin een neien Numm Verband vun den Islandpaërd Lëtzebuerg A.S.B.L 

 

Zweck vum Verband ass Fërderung a Fleege vum Islandpäerd zu Lëtzebuerg, virun allem duerch den Informatiounsaustausch mam Daachverband FEIF- International Federation of Icelandic Horse Associations. 

Berodung zu allen Froen vun der Zuucht a Opzuucht, Organisatioun vu Veranstaltungen, Organisatioun vu theoreteschen a prakteschen Stagen, Publikatiounen a Werbung betreffend dem Islandpäerd. 

Den Verband setzt sech fir eng dem Déiereschutz verpflichten Notzung vum Päerd an der ganzer  Villsäitegkeet  vun der Rass an. 


 

-Den VIP LU vereent Frënn vun den Islandpäerd op nationalem Niveau. 

-Den VIP LU verpflicht sech der Rengzuucht vum Islandpäerd. 

-Den VIP LU ënnerstëtzt all Aktivitéiten ronderëm Islandpäerd a koordinéiert d´Interessen op        internationalem, nationalem wei och op regionalem a lokalem Niveau. 

-Den VIP LU fërdert verschidden Aktivitéiten mat an em Islandpäerd betreffend der Ausbildung, dem Breitensport, der Jugend esouwéi am Sport. 

-Den VIP LU ass zoustänneg fir schécken vun der offizieller Lëtzebuerger Delegatioun bei internationalen Uläss. 

-Den VIP LU vertrëtt déi gemeinsam Interessen vun hiren Memberen géigeniwwer den Administratiounen, der Öffentlichkeet esouwéi den Daachorganisatiounen. 

 Fair, Oppen a Transparent. 

Comité

Katja Thielen-Schiltz

Präsidentin 

Tanja Dohm

Vize-Präsidentin

Tina Hemmer


Dr. Marie-Louise Haan

Zuchtwart

Christiane Speltz

Sekretärin, Freizeit

Sylvie Schon

 Caissier 

Nancy Mathias

Jugendwart 

Joelle Mack 

Freizeitwart

Partner

FEIF – International Federation of Icelandic Horse Associations
FEIF unites people in their passion for the Icelandic horse
 
FLSE - Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres

Studbook Luxembourgeois du Cheval de Sang (CSL)

Luxhestar / Wagyu Luxembourg 

Bastenhaff